Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Schuppen Huidtherapie B.V.

Van Schuppen Huidtherapie B.V. voert een praktijk voor Huidtherapie in Sneek aan de Simmerdyk 4. Zij hanteert deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op overeenkomsten die zij sluit voor geneeskundige of cosmetische behandeling. De overeenkomst geldt ook voor de behandelend huidtherapeut en deze algemene voorwaarden zijn dus ook op de met de individuele huidtherapeut gemaakte afspraken van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. De geldende versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van de praktijk www.huid-oedeemtherapie.nl/algemene-voorwaarden

1. Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt onder ‘huidtherapeut(en)’ verstaan de op enig moment voor Van Schuppen Huidtherapie werkzame huidtherapeut(en). Van Schuppen Huidtherapie maakt alleen gebruik van diensten van een huidtherapeut die lid is van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de beroepscode van de NVH onderschrijft. De huidtherapeuten zijn ingeschreven in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.
2. In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die Van Schuppen Huidtherapie opdracht geeft tot behandeling. In voorkomend geval kan de opdracht namens de patiënt worden gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger.
3. Indien sprake is van een geneeskundige behandeling maken deze voorwaarden onderdeel uit van zowel de overeenkomst tussen de patiënt en Van Schuppen Huidtherapie als de overeenkomst tussen de patiënt en de behandelend huidtherapeut.
4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut bij de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
5. De werking van artikel 7:404, en artikel 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Van Schuppen Huidtherapie en de behandelend huidtherapeut staan ervoor in dat zij goede zorg verlenen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

2. Overeenkomst
De overeenkomst met de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan Van Schuppen Huidtherapie en de behandelend huidtherapeut de na overleg en toelichting afgesproken geneeskundige en/of cosmetische behandeling te bieden.

3. Toestemming
1. De huidtherapeut licht de patiënt op duidelijke wijze in en overlegt met de patiënt over de voorgestelde behandeling. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2. De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut. De toestemming blijkt uit de aantekening in het patiëntendossier van de uitgevoerde verrichtingen.
3. De toestemming geldt ook voor de beslissing van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen. Van Schuppen Huidtherapie en de huidtherapeut zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de hulppersoon.
4. In het geval de patiënt zijn toestemming intrekt zal de huidtherapeut de behandeling staken met inachtneming van de zorgvuldigheid die vereist is.

4. Informatie
De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering
1. De patiënt is de overeengekomen vergoeding verschuldigd behoudens voor zover Van Schuppen Huidtherapie op grond van een door haar gesloten overeenkomst met een (zorg)verzekeraar aanspraak kan maken op vergoeding door die (zorg)verzekeraar.
2. Van Schuppen Huidtherapie informeert de patiënt of en in welke mate de (zorg)verzekeraar de behandeling vergoedt.
3. Van Schuppen Huidtherapie kan besluiten voor een intakegesprek geen kosten in rekening te brengen.
4. Indien Van Schuppen Huidtherapie een prijslijst hanteert voor verrichtingen, is de lijst die geldt bij de start van de behandeling van toepassing. Indien een behandeling meerdere zittingen omvat en de prijslijst tussentijds wordt aangepast, is de lijst van toepassing die geldt bij de laatste zitting.
5. Indien voor een behandeling een vergoeding schriftelijk is overeengekomen, geldt de overeengekomen vergoeding. Van de overeenkomst kan een afspraak over aanpassing van de vergoeding deel uitmaken.
6. Van Schuppen Huidtherapie behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd of er andere handstukken worden gebruikt.
7. Indien de patiënt tijdens de behandeling te kennen geeft ook voor een andere behandeling in aanmerking te willen komen, wordt door die andere behandeling een aparte afspraak over vergoeding gemaakt.

6. Betaling
1. De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze op dat moment contant of per pinbetaling te voldoen.
2. Het bepaalde in lid 1, is niet van toepassing als Van Schuppen Huidtherapie met de (zorg)verzekeraar van de patiënt een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van zorg aan verzekerden van die (zorg)verzekeraar en Van Schuppen Huidtherapie op grond van die overeenkomst de behandeling bij de (zorg)verzekeraar in rekening brengt.
3. Indien de (zorg)verzekeraar te kennen geeft een factuur niet te voldoen, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur ongeacht de reden waarom de (zorg)verzekeraar niet tot betaling wenst over te gaan.
4. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
5. In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is de patiënt daardoor in verzuim. Van Schuppen Huidtherapie is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke handelsrente bij de patiënt in rekening te brengen. Van Schuppen Huidtherapie kan in dat geval incassomaatregelen (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
6. In geval van een betalingsachterstand zijn Van Schuppen Huidtherapie en de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling.
8. De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of Van Schuppen Huidtherapie en de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering
1. In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij deze uiterlijk achtenveertig uur tevoren af te zeggen.
2. Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is de patiënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het tarief voor de behandeling.
3. Afspraken kunnen telefonisch en per mail worden geannuleerd (info@huid-oedeemtherapie.nl). Het tijdstip van annulering is het moment dat door de patiënt gebeld wordt, dan wel de mail binnenkomt.

8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Van Schuppen Huidtherapie en van de behandelend huidtherapeut is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. Indien om welke reden dan ook geen aanspraak bestaat op een uitkering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor uitvoering van de behandeling in rekening is gebracht.
2. Van Schuppen Huidtherapie en de behandelend huidtherapeut zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit als de patiënt nalaat informatie over de (algemene) gezondheidstoestand van de patiënt volledig en/of waarheidsgetrouw te verstrekken.
3. Een vordering tot vergoeding van schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden verjaart door verloop van 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

9. Klachten
1. In geval van een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
2. Mocht het overleg tussen de patiënt en de huidtherapeut niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot Van Schuppen Huidtherapie. Als ook dan geen oplossing wordt bereikt, kan de patiënt een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

10. Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op de door de patiënt met Van Schuppen Huidtherapie en de behandelend huidtherapeut gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien tussen de patiënt en Van Schuppen Huidtherapie en/of de behandelend huidtherapeut een geschil ontstaat waarvoor in onderling overleg geen oplossing gevonden kan worden, zal het geschil met voorbijgaan aan de gewone rechter ter beslissing worden voorgelegd aan de geschillencommissie als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Paramedici.

11. Wijzigingen
1. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
2. Gewijzigde algemene voorwaarden worden schriftelijk ter kennis van de patiënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.